Florbal – pravidlá

Počet naraz hrajúcich hráčov za jeden tím je 3 + brankár (bez hokejky). Počet striedajúcich hráčov nie je obmedzený. Tímy môžu striedať kedykoľvek počas zápasu bez obmedzenia počtu striedaní. Hokejky, brankárska výstroj, loptičky si samozrejme priniesť aj vlastné. Zápas je rozdelený na tretiny po 10minút s 5-minútovou pauzou. V prípade, že nastane remízový stav v skupinovej fáze, pokračuje sa predĺžením 5 min. Predĺženie sa hrá na zlatý gól. Hrací čas je čistý. Čistý hrací čas znamená, že čas sa zastaví vždy, keď je hra prerušená signálom rozhodcov a spustí sa v momente, keď je loptička v hre. Ak sa zápas v riadnom hracom čase skončí nerozhodne, musí nasledovať 5-minútové predĺženie. Hrá sa dovtedy, kým jedno družstvo nestrelí gól. Pred predĺžením majú družstvá nárok na 2-minútovú prestávku, strany sa nemenia. Počas predĺženia sa čas meria ako v riadnom hracom čase. Predĺženie sa nedelí na tretiny. Vylúčenia, ktoré sa neskončili v riadnom hracom čase, pokračujú v predĺžení. Ak sa zápas nerozhodol ani v predĺžení, nasledujú 3 trestné strieľania za každú triedu (na každé iný hráč). V prípade, že je stav stále nerozhodný, pokračuje sa v nájazdoch a vyhráva trieda, ktorej sa podarí nájazd premeniť ako prvej (hráči sa už môžu opakovať). Každá trieda má právo vyžiadať si v priebehu zápasu jeden 30-sekundový timeout. Ku vhadzovaniu dochádza vždy na začiatku tretiny a po strelení gólu. Keď sa loptička dostane mimo hracej plochy (za bránkovú čiaru na oboch stranách alebo nad drevo na stene), rozohráva tím, ktorý sa nedotkol loptičky ako posledný. Z rozohrania môže padnúť priamy gól. Rozohráva sa príklepom, je zakázané rozohrať ťahaním alebo dvíhaním. Pri zlom prevedení rozohrávky zahráva druhý tím z toho istého miesta.

Osobité pravidlá pre brankárov

Ak brankár počas hry opustí veľké bránkovisko, je považovaný za hráča v poli dočasne bez hokejky, kým sa nevráti späť. Toto pravidlo neplatí pri vyhadzovaní loptičky. Za opustenie veľkého bránkoviska sa považuje situácia, keď sa žiadna časť brankárovho tela nedotýka povrchu veľkého bránkoviska (brankár však vo vlastnom bránkovisku vyskočiť môže). Brankár nesmie používať hokejku. Smie používať prilbu a tenké rukavice.

Priestupky vedúce k voľnému úderu (zahráva tím, ktorý sa neprevinil):

 • zasiahnutie, blokovanie, zdvihnutie či kopanie do súperovej hokejky
 • zdvíhanie čepele hokejky nad úroveň pásu vzad, pred zasiahnutím loptičky alebo vpred po údere loptičky (vysoký došvih je dovolený len vtedy, ak nie je v blízkosti iný hráč)
 • strkanie alebo tlačenie súpera inak než ramenom na rameno, agresívna hra
 • strkanie svojej hokejky medzi súperove nohy
 • bránenie brankárovi pri vhadzovaní
 • úmyselné posúvanie brány, zdržiavanie/blokovanie loptičky pri stene
 • spracovanie hlavou alebo rukou
 • hra s vysokou hokejkou
 • spracovanie telom vo výskoku
 • hra na zemi.
 • kopnutie loptičky 2x za sebou, bez toho, aby sa medzitým loptička dotkla jeho hokejky, iného hráča alebo výstroje iného hráča. Toto sa považuje za priestupok len vtedy, ak podľa názoru rozhodcov, úmyselne kopol loptičku 2-krát.

 

Pri priestupkoch, ktoré vedú k voľnému úderu, sa pokiaľ je to možné, využíva pravidlo výhody. Pravidlo výhody znamená, že ak má družstvo, ktoré sa neprevinilo, loptičku stále pod kontrolou, musí mať možnosť pokračovať v hre, ak je to výhodnejšie ako voľný úder. Ak je ponechaná výhoda a hra je následne prerušená, pretože družstvo, ktoré sa neprevinilo stratí loptičku, musí sa následný voľný úder vykonať na mieste posledného previnenia.

Ak sa hráč previní, rozhodca rozhodne o jeho prípadnom vylúčení (1,5 min) a hra pokračuje rozohrávkou súpera, ale ak sa nejaký z tímov prehrešil jedným z tu uvedených nepovolených priestupkov pri súperovej gólovej situácií, vedie to k trestnému strieľaniu. To sa zahráva zo stredového kruhu pohybom smerom na súperovu bránu. Ak hráč spraví s loptičkou spätný pohyb alebo sa loptičky dotkne brankár, trestné strieľanie sa ruší a prípadný gól neplatí. Ak ale gól padne tak, že hráč pri strele zasiahne brankára loptičkou a tá prejde celým objemom do brány, gól platí.

*jedná sa o pôvodné Pravidlá florbalu SZFB prispôsobené do našich podmienok, preto pri akýchkoľvek nejasnostiach sa s nimi môžete podrobnejšie zoznámiť na stránke SZFB: http://www.szfb.sk/predpisy/pravidal-florbalu/

Zo skupín postupujú prví dvaja. Ďalej sa hrá systémom:

1A-2B

2A-1B

1C-2D

1D-2C